คำถามเกี่ยวกับเรา ?
คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับทำบัญชี และปัญหาบัญชี

บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือตามบัญชีแต่ในความเป็นจริงไม่มีสินค้าคงเหลือแล้ว ซึ่ง เกิดจากการทําบัญชีผิดพลาดของปีก่อน ควรจะมีการปรับปรุงอย่างไร จึงเป็นวิธีที่ถูกต้อง ?

บริษัทไม่มีสินค้าคงเหลือตามที่ปรากฎในบัญชีเพราะการบันทึกบัญชีผิดพลาดของปีก่อน ใน กรณีนี้ บริษัทต้องปรับปรุงรายการสินค้าให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยการปรับปรุงสินค้า และต้นทุนขาย ดังกล่าวกับบัญชีกําไรสะสมต้นปี แต่ปรับปรุงในแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 50 ของ ปีปัจจุบัน

การแสดงงบกําไรขาดทุนทั้งจําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่จะแสดงยอดรวมของค่าใช้จ่ายเท่ากันหรือไม่ ?

การแสดงงบกําไรขาดทุนแบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะกับแบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่อาจมียอดรวมของค่าใช้จ่ายเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ แต่กําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนจะเท่ากันเสมอ

ในกรณีทีกิจการแสดงงบกําไรขาดทุนจําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ จะต้องแสดงรายการในแบบ ภงด. 50 อย่างไร ?

เนื่องจากรายการที่แสดงในงบกําไรขาดทุนจําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะไม่สอดคล้องกับรายการในแบบ ภงด. 50 ดังนั้น กิจการควรนําข้อมูลตามที่บันทึกบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วมากรอกรายการในแบบ ภงด. 50 ทั้งนี้้กิจการอาจหารือกรมสรรพากรเพื่อความถูกต้องในการกรอกแบบต่อไป

จะจัดทํางบการเงินปี 2565 จัดทําอย่างไรบ้าง ?

การจัดทํางบการเงิน ให้แสดงรายการเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2565

กิจการจะต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่ทุกๆ ปี หรือไม่ ?

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ย่อหน้า 9 -10 สรุปได้ว่า ณ วันสิ้นงวดบัญชี กิจการต้องประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ที่ทําให้สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามี กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น แต่สินทรัพย์บางประเภท เช่น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน เป็นต้น กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นประจําทุกปี โดยไม่คํานึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่

กิจการจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร กิจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศและนําเข้าสินค้ามาทางเรือ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point ?

เงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point นี้กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะโอนไปยังผู้ซื ้อเมื่อผู้ขายได้ส่งสินค้าให้กับบริษัทที่รับขนส่ง ดังนั้น ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง และรับความเสี่ยงสําหรับสินค้าชํารุดเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่ง จึงให้บันทึกค่าขนส่งเป็นส่วนหนึ่ งของต้นทุนสินค้า

image

For More Information About Our Prcing & Plans

image
image
image
Check Out
Customer Service Section
List of Our
Business Partners

Denounce with righteous indignation and dislike men who are beguiled and demoralized by the charms of pleasure.